برنامه نویسی همانند خلقت است، یعنی شما چیزی را ایجاد می کنید که تا به امروز وجود نداشته است و افرادی با استفاده از آن قرار است که کاری را انجام دهند . پس مهمترین عامل در برنامه نویسی خلاقیت است و آخرین عامل هوش و استعداد است.