عملگر ++ یک عملگر افزایشی است که مقدار متغیر را به اندازه یک رقم افزایش می دهد. هر دو دستور ++x$ و x$++ ، مقدار متغیر x را یک عدد افزایش می دهند با این تفاوت که دستور x$++ ابتدا مقدار x را افزایش می دهد و سپس مقدار جدید را به خروجی ارسال می کند ولی دستور ++x$ ابتدا مقدار x را به خروجی ارسال می کند و سپس آن را افزایش می دهد. برای مثال:
کد PHP:
$x 4;
echo 
$x++;خروجی 

در پایان اجرای این کد، با اینکه مقدار x$ برابر با 5 شده است اما عدد 4 در خروجی چاپ می شود.و در این مثال:
کد PHP:
$x 4;
echo ++
$x;
خروجی 
در اینجا، در پایان اجرای کد، مقدار x$ برابر با 5 است و همچنین عدد 5 در خروجی چاپ شده است.تفاوت دیگر این دو دستور در سرعت اجرای آنهاست. سرعت اجرای دستور x$++ تقریباً 10 درصد بیشتر از ++x$ است. پس بهتر است برای اجرای سریعتر برنامه ها، مخصوصاً در حلقه ها، به جای ++x$ از x$++ استفاده کنیم.

منبع: آموزش php -
https://backendbaz.ir/php-tutorial/