این روزها بحث انتخاب بین ری‌اکت و انگولار داغ است هر کدام از آن‌ها امکاناتی دارند که دیگری فاقد آن‌ها است. ری‌اکت یک کتابخانه است که توسط فیسبوک معرفی شده است ولی انگولار مجموعه‌ای از کتابخانه‌هاست که با هم کار می‌کنند.

در این مقاله نحوه انتخاب بین این دو و موجی که اخیرا در جهت استفاده از ری‌اکت ایجاد شده است بررسی شده است.