اختراع ، محصول جدید ونوینی می باشد که حاصل فکر شخص یا اشخاص مخترع است و در جهت حل مشکلات در یک صنعت خاص ارائه می‌گردد.
البته لازم است که بگوییم هر فکر و ایده ای قابل ثبت نمیباشد، تنها اختراعاتی قابلیت ثبت اختراع را دارا هستند که دارای یک ابتکار جدید باشند و همچنین کاربردی بوده و در صنعت قابل استفاده باشند.
ابتکار جدید را میتوان همان فکر یا ایده ای دانست که قبل از این در صنعت مورد نظر طرح نشده باشد و برای عموم افرادی که داری مهارتِ عادی در این صنعت هستند بدیهی و معلوم نباشد.
نمیتوان گفت که همه‌ ی اختراعات کاربردی هستند. اختراع کاربردی شامل اختراعی میشوند که در رشته ‌ای از صنعت قابلیت ساخت و استفاده را دارا هستند.
چه مواردی بعنوان اختراع قابل ثبت نیستند؟

براساس ماده ی ۴ قانون موارد زیر غیر قابل ثبت می باشند:

  • نظریات علمی و هنری و کشفیات
  • روش ها و فعالیت های درمانی بیماری های حیوان یا انسان
  • اختراعاتی که پیش از این پیش بینی و ثبت شده باشند
  • اختراعاتی که مخالف با موازین شرعی و اخلاقی و عمومی باشند
  • فرآیند های بیولوژیکی همچنین منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آنهاموسسه ی ثبتی و حقوقی تکسفیر با کادری مجرب از وکلا و کارشناسان در خدمت شماست تا همراه ایده های شما باشد پس به ما اعتماد کنید.