همانطور که گفتیم اطلاعات و ایمپکت فکتور مجلات مختلف به صورت سالانه توسط موسسه jcr جمع آوری و ذخیره میشود و میتوان به سادگی با مراجعه به وبسایت این مجله و دسترسی به پایگاه داده های آنها اطلاعات مربوز به یک سال خاص را مشاهده کردبه عنوان مثال میتوانید چک کنید که بالاترین ضریب تاثیر در مقالات زمینه پزشکی برای چه نشریه ای است؟
با مراجعه به وبسایت jcr میتوانید اطلاعاتی شمل موارد زیر را جمع آوری و بررسی نمایید.


  1. ایمپکت فکتور مجله ای خاص بر اساس سال
  2. تعداد مقالات منتشر شده در این نشریه
  3. تعداد ارجاعات این نشریه در سال خاص
  4. امکان کسب اطلاعات کلی در خصوص نشریه مورد نظر


منبع چاپ مقاله jcr