پس از اتمام نوبت اول برون‌سپاري پروژه‌هاي تحقيقاتي مركز تحقيقات مخابرات ايران، مرحله دوم برون‌سپاري اين پروژه‌ها آغاز شد.به گزارش مركز تحقيقات مخابرات ايران، اين مركز آماده است تا در مرحله دوم، طرح‌ها و پروژه‌هاي موردنياز خود را از طريق برون‌سپاري به دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي، شركت‌هاي توليدكننده صنايع مخابراتي و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و ديگر پژوهشگران و دست‌اندركاران امور تحقيقاتي و پژوهشي واگذار كند.

بر اساس اين گزارش، اين مركز به عنوان محور هماهنگ‌كننده عرصه پژوهش هاي علمي، فني و اجتماعي در حوزه ‪ ICT‬و مشاور مادر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در راستاي برنامه چهارم توسعه و حول محورهاي تحقيقاتي مصوب شده پيشنهادات ارايه شده را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

پيشنهادهاي رسيده در مرحله اول در پژوهشكده‌ها و مركز نخبگان ‪ ICT‬مركز تحقيقات مخابرات ايران بررسي و پس از امتيازبندي در قالب انعقاد قرارداد پژوهشي با اشخاص حقيقي و حقوقي، اجرايي مي‌شود.

علاقه‌مندان به مشاكت و فعاليت در زمينه‌هاي ياد شده مي‌توانند با مراجعه به سايت اينترنتي WWW.itrc.ac.ir‬ از ‪ چگونگي مشاركت وسايراطلاعات و موضوعات مربوط به پروژه‌ها و طرح‌هاي موجود در اين مركز مطلع شوند.

همچنين دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي، شركت‌هاي سازنده تجهيزات و توليدات مخابراتي و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها ومركز آموزش عالي مي‌توانند طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و مرتبط در زمينه محورهاي تحقيقاتي را به مركز تحقيقات مخابرات ايران در قالب پيشنهاد ارايه دهند.