برنامه نویس و کارآموز با حقوق

برنامه نویس MVC و NET. مسلط بهSQL Server و Jquery

ارسال رزومه : info@charsoq.com