فرمت­های مقالات نشریه­ای متفاوت است اما بسیاری از آنها از طرح کلی IMRAD پیروی می­کنند که توسط کمیته بین­المللی سردبیران مجلات علمی مطرح شده است. چنین مقالاتی با چکیده شروع می­شوند، که خلاصه یک تا چهار پاراگرافی از مقاله است. مقدمه پیشینه تحقیق را توصیف می­کند که بحثی درباره تحقیقات مشابه را نیز دربر می­گیرد. مواد و روش­ها یا بخش آزمایشی جزئیات علمی نحوه انجام تحقیق را فراهم می­اورد. بخش نتایج و بحث پیامد و الزامات تحقیق را بیان می­کند و بخش نتیجه­گیری تحقیق را در زمینه خود قرار می­دهد و موضوعاتی را برای تحقیق بیشتر ارائه می­دهد.
علاوه بر موارد فوق، برخی از نشریات علمی چون علم، شامل یک بخش خبری هستند که در آنجا پیشرفت­های علمی (اغلب شامل مسائل سیاسی) توضیح داده می­شوند. این مقالات اغلب توسط روزنامه­نگاران علمی و نه محققان نوشته می­شوند. علاوه بر این، برخی از نشریه­ها شامل بخش مربوط به سردبیر و بخش نامه­هایی به سردبیر هستند. با اینکه این مقالات در نشریه چاپ می­شوند، اما در کل به عنوان مقالات نشریه علمی در نظر گرفته نمی­شوند زیرا مورد بررسی مجدد قرار نگرفته­اند. خدمات
چاپ مقاله تضمینی
در سایت کانون آی اس آی تمامی فرمت های مقاله را شامل میشود.