سلام كد c++ یك برنامه ای كه ده تا عدد اعشاری كه مهم نیست تا چند رقم اعشار باشه رو بگیره بعد به شكل یك جدول ضرب ده سطر در ده ستونی نمایش بده به كاربر (ینی هر كدوم از اعدادو در خودش و اون ٩تای دیگه ضرب كنه فقط منظم نشونون بده كه همون ده سطر و ستون میشه )رو میشه لطف كنید بنویسید خیلی ممنون