در کسب و کارهای امروزی وابستگی آنها به فناوری اطلاعات اجتناب ناپذیر است و میزان تخصص و مهارت تیم های فناوری اطلاعات و توسعه آن یک مزیت رقابتی در بازار به نظر می رسد. همچنین محصولات و خدمات آنها ابزاریست در دستان صاحبان کسب و کار تا در زمان های مناسب تصمیم های موثرتری بگیرند یا ابزار رقابتی جدیدتری تولید کنند. برای اینکه در یک سازمان تصمیم ها با کمترین خطا گرفته شوند لازم است که اطلاعات مورد نیاز در زمان مناسب در اختیار مدیران آن قرار گیرد. در اغلب سازمان ها و شرکت ها اطلاعات وجود دارند ولی سوال این است که، آیا این اطلاعات موجود، در دسترس، کافی و در زمان مناسب ارایه می شوند تا مدیران با استفاده از آن تصمیم گیری کنند؟ بدیهی است که گرفتن تصمیم های صحیح و پیاده سازی آنهاست که آینده کسب و کار را رقم خواهد زد. با توجه به این موضوع، اهمیت ویژه به فناوری اطلاعات، گونه ای سرمایه گذاری می باشد.
در ادامه، مسایلی که در اغلب شرکت ها و تیم های نرم افزاری به چشم می خورد آمده است:

-