سیستم برق اضطراری و آماده به کار : نمودار زیر سیستم اضطراری ساده و ترتیب قرارگرفتن سیستم آماده به کار (یو پی اس) را به ما نشان می دهد:
سیستم برق اضطراری و آماده به کار
همانطور که در شکل بالا می بینیم بارهای معمولی به منبع تغذیه ای مثلا برق مستقیم وصل می شوند و نیازی به سیستم هایی مانند یو پی اس ندارند ولی سیستم های اضطراری و در حال کارکرد که نیاز می باشد همیشه کار کنند توسط یک SWITCH سو یچ هنگام قطعی برق به منبع اضطراری UPS وصل و تغذیه می شوند که کل مجموعه نمودار بالا سیستم اضطراری ساده نامیده می شود.
نمودار زیر ترتیب سیستم برق اضطراری و آماده به کار پیچیده و ترتیب قرار گرفتن یو پی اس را به ما نشان می دهد.

سیستم برق اضطراری و آماده به کار
بارهای ضروری که در پایین شکل مشاهده می شود باید همیشه توسط یکی از منبع های نرمال تغذیه شوند ولی اگر مشکلی برای یکی از منبع های تغذیه پیش آمد یو پی اس بتواند مصرف کننده های اضطراری را از طریق باتری یو پی استغذیه نماید.و این برای زمانی است که منبع تغذیه های ما دچار مشکل شود و در صورت وجود مشکل برای هر دو منبع نیز UPS توسط بردهای سوئیچ تعبیه شده استفاده می نماییم.طبق شکل میبینیم که مصرف کننده های معمولی نیز توسط منابع تغذیه مربوز به خودشان تغدیه می شوند.
منبع:

سیستم برق اضطراری و آماده به کار

http://batterysell.net/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/