سلام خدمت دوستان

در قطع کد زیر :

کد:
 <System.Runtime.InteropServices.DllImport("kernel32.dll", EntryPoint:="GetThreadContext"), System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity()>
همینجور که میبینید دو کلمه
کد:
kernel32.dll
و
کد:
GetThreadContext
به صورت String هستش!

خوب حالا من میخوام دو کلمه بالا رو یک فانکشن نوشته شده کد کنم و اینجوری به کار ببرم :

کد:
 <System.Runtime.InteropServices.DllImport(decode("TT@ERS#"), EntryPoint:=decode("FSWEWERE")), System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity()>
که فانکشن Decode الان همون
کد:
kernel32.dll
و
کد:
GetThreadContext
رو بر میگردونه اما با ارور زیر مواجه میشم :
کد:
Constant expression is required.
من این کد رو هم به کار بردم ولی نشد :

کد:
Dim cls as new Class 1
 <System.Runtime.InteropServices.DllImport(cls.decode("TT@ERS#"), EntryPoint:=cls.decode("FSWEWERE")), System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity()>