سلام دوستان من کد زیر را برای ساعت معکوس دارم ولی می خوام بصورت عکسی که آپلود کردم نمایش دهد و بتوانم روی یک عکس فعال باشد ممنون می شوم کمک کنیدکد HTML:
<script type="text/javascript">//***************************************// Author: webkaran.com// Version: v2.0// Date: 2012-01-12// Description: displays the amount of time until the "dateFuture" entered below.
// NOTE: the month entered must be one less than current month. ie; 0=January, 11=December// NOTE: the hour is in 24 hour format. 0=12am, 15=3pm etc// format: dateFuture1 = new Date(year,month-1,day,hour,min,sec)// example: dateFuture1 = new Date(2003,03,26,14,15,00) = April 26, 2003 - 2:15:00 pm
dateFuture1 = new Date(2014,10,07,19,0,48);
// TESTING: comment out the line below to print out the "dateFuture" for testing purposes//document.write(dateFuture +"<br />");

//###################################//nothing beyond this pointfunction GetCount(ddate,iid){
	dateNow = new Date();	//grab current date	amount = ddate.getTime() - dateNow.getTime();	//calc milliseconds between dates	delete dateNow;
	// if time is already past	if(amount < 0){		document.getElementById(iid).innerHTML="Now!";	}	// else date is still good	else{		days=0;hours=0;mins=0;secs=0;out="";
		amount = Math.floor(amount/1000);//kill the "milliseconds" so just secs
		days=Math.floor(amount/86400);//days		amount=amount%86400;
		hours=Math.floor(amount/3600);//hours		amount=amount%3600;
		mins=Math.floor(amount/60);//minutes		amount=amount%60;
		secs=Math.floor(amount);//seconds
		if(days != 0){out += days +" "+((days==1)?"روز":"روز")+", ";}		out += hours +" "+((hours==1)?"ساعت":"ساعت")+", ";		out += mins +" "+((mins==1)?"دقیقه":"دقیقه")+", ";		out += secs +" "+((secs==1)?"ثانیه":"ثانیه")+", ";		out = out.substr(0,out.length-2);		document.getElementById(iid).innerHTML=out;
		setTimeout(function(){GetCount(ddate,iid)}, 1000);	}}
window.onload=function(){	GetCount(dateFuture1, 'countbox1');	//you can add additional countdowns here (just make sure you create dateFuture2 and countbox2 etc for each)};</script><div id="countbox1" style="direction:rtl"></div>