با درود بر همه دوستان
بعد از مدتها به کامپوننتهای جانوس نیاز پیدا کردم اما بعد از نصب و اضافه کردن آنها ، در زمان اضافه کردن یه کامپوننت از این مجموعه به صفحه ام خطای زیر رو میده ، لطفاً راهنمایی بفرمایید
کد HTML:
---------------------------Microsoft Visual Studio---------------------------
Failed to create component 'UIButton'. The error message follows:
 'System.Exception: This Form uses a Janus WinForms Control v4 that was not properly installed in this machine. The Form Designer was prevented from being shown in order to avoid a possible corruption of the Form Settings. Please install the Janus WinForms Controls using the Controls Setup in order to edit this Form.
  at Janus.Windows.UI.Design.DesignHelper.a()
  at Janus.Windows.EditControls.UIButton.set_Site(ISite value)
  at System.ComponentModel.Container.Add(IComponent component, String name)
  at System.ComponentModel.Design.DesignerHost.PerformAdd(IComponent component, String name)
  at System.ComponentModel.Design.DesignerHost.System.ComponentModel.Design.IDesignerHost.CreateComponent(Type componentType, String name)
  at System.ComponentModel.Design.DesignerHost.System.ComponentModel.Design.IDesignerHost.CreateComponent(Type componentType)
  at System.Drawing.Design.ToolboxItem.CreateComponentsCore(IDesignerHost host)
  at System.Drawing.Design.ToolboxItem.CreateComponentsCore(IDes...
'---------------------------OK  ---------------------------