نکته 1 : جهت جستجو در یک وب سایت بعد از کلمه جستجوی خود کلمه site:نام سایت دلخواه را قرار دهید
نکته 2 : جهت جستجوی هر موردی بین دو بخش از * استفاده نمایید به این صورت که. بخش اول * بخش دوم
نکته 3 : جهت جستجوی منفی از -عبارت جستجو استفاده نمایید
نکته 4 : جهت جستجوی رنج شماره از .. استفاده نمایید به عنوان مثال 500..800
نکته 5 : جهت جستجوی یک کلمه و مترادف های آن از ~ استفاده نمایید