باسلام دریک فرم ازدوتب استفاده کرده ام ودرهرتب چندتکست باکس به همراه ذخیره دراکسس وجوددارد.حالامی خواهم درtextbox1که Autonumber است بعدازثبت اطلاعاتش ،وقتی درتب دیگرشماره ثبت شده درتکست باکس 1 راواردمی کنم اطلاعات تب 1 نمایش داده شود.لطفاًراهنمایی کنید.باتشکر