جزوه جامع آموزش ISA Server - TMG
تنظیمات اولیه و نصب برنامه
تنظیمات قسمت Firewall Policy
تنظیمات خاص قسمت Firewall Policy
تنظیمات مربوط به cache
ساختن یک Rule برای Cache
تنظیمات قسمت General
تنظیمات Enable Intrusion Detection and DNS Attack Detection
گزارش گیری روزانه از کلیه فعالیت های برنامه ISA
نصب برنامه ISA SERVER برای موسسات و کافی نت هایی که با *** کار می کنند
نحوه استفاده از ISA SERVER با مودم یا ADSL
مباحث عملی فیلترینگ با برنامه ISA SERVER
ساختن Rule برای اعمال کردن سایت های فیلتر شده توسط ISA
تغییر مسیر درخواست سایت های فیلتر شده در ISA
تغییرات عمده بعد از نصب SP2 بر روی ISA Server
ارائه توضیحات جدید در مورد ISA SERVER
نصب برنامه Bandwidth Splitter و نحوه کرک کردن آن
ایجاد تغییرات در Firewall Policy جهت کاربری در Bandwidth Splitter
اعمال تغییرات برای پیکره بندی برنامه Bandwidth Splitter و عملیاتی کردن برنامه
ایجاد محدودیت دانلود برای کاربران تحت Bandwidth Splitter
فیلتر کردن دریافتی ها و جلوگیری از Download
ایجاد تغییرات در سایت ها به واسطه ISA SERVER
ایجاد محدودیت حجمی بوسیله Bandwidth Splitter
ادامه جهت دانلود