سیستم اتوماسیون مدیریت سخت افزار
آیا مشکل گم شدن درایور ها را دارید؟
آیا میدانید چند نوع قطعه و از هر قطعه چند عدد و در چه کامپیوترهای از سازمان شما وجود دارد؟
آیا می دانید تعداد خرابی کامپیوترهای سازمان چقدر است؟کامپیوترهای کدام یک از پرسنل بیشترین تعداد تعویض قطعه را دارد؟
آیا می دانید بیشترین خرابی قطعات شما مربوط به کدام مارک و کدام سازنده است؟
آیا می دانید ..........
با استفاده از سیستم جامع میرسیستم شما می توانید اطلاعات کامپیوتر ها قطعات و سوابق آنها را ذخیره کرده و پرونده کامپیوترها و تجهیزات جانبی آنها را مدیریت کنید
این سیستم برای ادارات و دفاتر کوچک رایگان است.
http://www.imanmir.com