این آموزش ها توسط Hanselman و تعدادی دیگر از از توسعه داهندگان مجرب در طیف وسیعی از Web Matrix , Razor Syntax, MVC 3 , Orchard , NuGet و... به صورت رایگان تهیه شده