قاعده گنجانده شده در کد ملی اینست که ارتباط ریاضی خاص بین رقم یکان کد ملی با 9 رقم دیگر وجود دارد بگونه ای که اگر یکی از اعداد به اشتباه وارد شود این ارتباط گسسته شده و موجب نامعتبر شدن کد ملی می گردد.جهت تبیین این ارتباط در نظر بگیرید که هر رقم از کد ملی دارای یک ارزش مکانی 1 تا 10 می باشد.
در ابتدا هر عدد موجود در رقم دوم تا دهم ضربدر ارزش مکانی خودش می شود .بنابراین 9 عدد حاصل می شود که حاصل ضرب اعداد ذکر شده می باشد. رقم یکان را فعلاً مد نظر قرار نمی دهیم.


در مرحله بعد 9 عدد حاصل را با هم جمع می کنیم
126=2+0+12+45+6+21+40+0+0
در قدم بعدی عدد حاصل را تقسیم بر 11 می نمایم و باقیمانده آنرا مد نظر قرار می دهیم
5 =باقیمانده 11=11 : 126
اگر باقیمانده عددی برابر با صفر یا 1 باشد ،رقم یکان کد ملی برابر با همان خواهد بود و اگر بین 2 تا 9 باشد باید عدد یازده را منهای باقیمانده نماییم .حاصل این تفریق همان عدد یکان کد ملی است.در مثال فوق رقم یکان کد ملی برابر با 6 می باشد

6=5-11
بنابراین اگر یکی از اعداد کد ملی جابجا شود و یا به اشتباه وارد شود محاسبه نهایی موجب اختلال در رقم یکان خواهد شد

بنده برای این کار یک کلاس طراحی کرده ام.
تا قبل از قرار دادن آن در سایت شما نیز این کلاس را ایجاد نمایید.

نمونه استفاده شده از کلاس بنده:
http://portal.azmoonehonar.ir/tabid/61/Default.aspx


منبع: www.babrian.com