دعوت به همكاري
يك شركت كامپيوتري از واجدين شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

1-كارشناس و پشتيبان سيستم مديريت يادگيري
2-سابقه مديريت سامانه هاي در تعامل با كاربر-ترجيحا LMS و CRMو OTMS
3-تسلط به زبان انگليسي 6 IELTS
4-تسلط به بهره برداري از رايانهICDL
5-آشنايي به PHP
6-امكان ON CALL بودن-دسترسي به صورت در لحظه

نحوه تماس:

متقاضيان مي توانند با شماره تلفن:88770290 تماس حاصل نمايند.