مايكروسافت وصله امنيتي‌ با شماره KB2286198 براي جلوگيري از شيوع و گسترش كرم استاکس نت ، منتشر کرده است :

ویندوز ایکس پی
ویندوز ویستا
ویندوز 7