بدون تردید Chemix یکی از زیباترین نرم افزارهای فلش میباشد که میتواند جهت طراحی و ترسیم آزمایشهای شیمی مورد استفاده موثر قرار گیرد .