آيا امكانش هست كه يك فيلد يك جدول به طور خودكار از روي يك فيلد ديگر پر شود