در تمامی زمان ها خبرهایی مبنی بر تکان های شدید هواپیما و جراحاتی که ممکن است به مسافران وارد شود شنیده می شود که گاهی ترسناک به نظر می رسد. در این مواقع هرگز پرواز بعدی خود را کنسل نکنید. ما در سیمرغ...