یک شرکت نرم افزاری بدليل تغيير در رويه فعاليتی خود تمايل به فروش حق امتياز و سورس کامل نرم افزار مالی حسابداری خود به بالاترين قيمت پیشنهادی دارد . اين نرم افزار در تعداد کثيری ازشرکتهای خصوصی و...