اپلیکیشن Tera Term خیلی به درد من خورد. سپاس از شما