این زبان احتمالا به این خاطر همچنان توسط بسیاری از توسعه‌دهندگان استفاده می‌شود که یادگیری آن آسان است.

http://www.shomaran.com/images/IT-pic/farajzadeh/ITNA/97/visualbasic.jpg

...