راه اندازی اولين سايت تخصصی اجکس در ايران
- سايت اجکس ايران با آدرس http://www.ajaxiran.com راه اندازی شد .

این سایت با هدف بوجود آوردن يک انجمن جهت ترویج و آموزش اجکس در ايران راه...