اين مقاله صفحه وبي را كه با تكنيك‌هاي غير AJAXاي نوشته شده است، با استفاده از Atlas كه پياده‌سازي AJAX توسط مايكروسافت مي‌باشد، بهبود مي‌دهد. سپس دو تكنيك پياده‌سازي براي كاهش ترافيك سرويس‌دهنده وب...