یکی از مهم ترین وظایف طراح سایت این است که باید بداند چه کاری را در طراحی سایت خود اجرا کند. شما هم اگر طراح سایت هستید، باید هدف و کارایی المان های طراحی سایت مشتریان خود را از قبل برنامه ریزی کنید....