ولی این کتاب ها که فارسی نیست. برای من تازه کار یکم سخته.