البته بد نیست عکس را دوباره یک نگاه بیندازید و تغییرات را نسبت به 1 سال پیش مشاهده کنید :