تقریبا همه کسانی که در بحث کامپیوتر فعالیت مینمایند، با مبحث شبکه آشنایی داشته و عده کثیری از کسانیکه در زمینه شبکه های کامپیوتری فعالیت مینمایند، با مجموعه CISCO آشنایی دارند. شرکتی آمریکائی الاصل...