واقعا جالب بود خیلی ویژگی های
SQL Server 2017 خوبی داره.