8,240,000,000 صفحه وب در دنیا با زبان محبوب PHP نوشته شدند!!
در صورتی که فقط 1,570,000,000 وب با زبان ASP .Net نوشته شدند!

http://www.google.com/search?hl=en&q...earch&aq=f&oq=...