سوالاتی دارم در مورد مبانی منطق مرتبه اول (1st Order Logic) که اگر دوستان محبت کنن و جواب بدن ممنون می شم.

1- دو جمله زیر آیا با هم فرق دارن؟ اگر فرق دارن ، چه فرقی؟

...