چکیده:در این پایان نامه مرور کلی بر لزوم ناوبری (مکانیابی) اینرسی و روشهای مرسوم آن در کاربردهای رباتیک صورت گرفته و گذشته از آن، دو نوآوری ارائه شده است: اول یک روش کالیبراسیون کم هزینه برای...