دانشگاه خزر محمودآباد در نظر دارد برای پیاده سازی بخش اکتیو شبکه اقدام به برگزاری مناقصه کند ، علاقه مندان می توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت فایل اطلاعات رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 18/10/90با...