برای کامل شدن این ابزار مفید میشه DataGridViewcolumn مربوط به اون رو هم ساخت و اضافه کرد