نرم افزارهای لازم برای از بین بردن ویروسی که folder optionراحذف میکند واعمال بعد از حذف اولی...