موضوع خيلي حرفه اي تر از اين حرفاست! اين ويروس اعصاب منو ريخته به هم تا سيستممو! مي تونم با تغيير رجيستري فايل هامو نمايش بدم، اما ديگه از دست جملاتش خسته شدم!!!‌
McAffe 8.5 هم دارم كه آپ ديت نمي...