پيش‌نيازهاي مربوط به نصب Windows 8.0 عبارتند از:
1- VMware 8.0
2- ISO فايل‌هاي مربوط به Windows 8.0
براي نصب Windows 8 از VMware 8.0 استفاده كرده‌ايم. لازم مي‌دانم اشاره كنم كه اين نسخه از...