دیگ بخار به مخزن تحت فشاری گویند، که در داخل آن به سیالی گرما میدهیم،تا از فشار بخار آن سیال،در خارج از دیگ،استفاده کنیم.

آب در اين ديگها، ‌ از لوله هايي كه در ميان شعله ها محصور شده‌اند عبور...