اگر تاكنون اپليكيشن هاي تحت ويندوز طراحي كرده باشيد، حتما با چالش بزرگ تحويل نرم افزار به مشتري مواجه شده ايد. اين مشكل زماني بيشتر نموده پيدا مي كند كه ...........