رک چیست؟
محفظه فلزی که در آن از تجهیزات شبکه مانند کابل، پچ پنل، سرور، سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و ... از جهت تهویه و جلوگیری از صدمات فیزیکی مانند ضربه یا فشار و کارایی بهتر سرور نگهداری و محافظت می...