ساخت نخستین برنامه برای محیط مدرن ویندوز 8 (محیط مترو)
http://www.shabakeh-mag.com/Data/Articles/Items/2013/5/1007981.jpg
- در این مقاله بر آن شدیم، تا نحوه...